Finansiell information

Här finns 2021 års årsredovisning. Du kan också läsa LFVs tidigare årsredovisningar och delårsrapporter här.

Här kan du läsa LFVs årsredovisning 2021. 2020 redovisade LFV den största volymminskningen av flygrörelser i svenskt luftrum i modern tid. Minskningarna fortsatte under första kvartalet 2021, för att sedan börja återhämta sig under det andra halvåret. Trafiknivåerna ligger dock fortfarande långt under dem som rådde före pandemin. Vid årets slut var den ackumulerade ökningen 8 procent jämfört med 2020 och minskningen 54 procent jämfört med 2019. Antalet flygrörelser i svenskt luftrum 2021 var 359 000 att jämföra med 774 000 rörelser 2019 och 332 000 rörelser 2020.

83 procent av LFVs omsättning hänförs till flygtrafiktjänst som bland annat omfattar flygtrafikledning och teknisk infrastrukturoch uppgick till 2,5 miljarder kronor 2021. LFV redovisar ett resultat 2021, efter finansiella poster, som uppgår till 104 miljoner kronor. Resultatet är 198 miljoner bättre än budget.
– De främsta orsakerna till att vi för 2021 redovisar ett bättre resultat är effekter av engångskaraktär säger LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas.

Under 2021 bedrev LFV i Sverige flygtrafiktjänst vid 16 flygplatser och fyra kontrollcentraler. Med cirka 1 100 medarbetare bedrivs ett kontinuerligt flygsäkerhetsarbete på alla nivåer inom LFV för att skapa förutsättningar för att en flygning kan genomföras säkert.

LFV-koncernen består av affärsverket Luftfartsverket, det helägda holdingbolaget LFV Holding AB samt dotterföretagen LFV Aviation Consulting AB, Aviseq Critical Communications AB (AVISEQ) och LFV Norway AS samt intresseföretaget Entry Point North AB (EPN).