Frågor och svar om RTS

Genom att implementera RTS, kan en flygplats flygtrafikledas från en annan plats, oavsett avstånd. Resultatet är en flygplats som kan erbjuda mer flexibla flygtrafikledningstjänster och mångsidiga öppettider för att möta kundernas krav. Med digitalisering och informationsflöden kan också nya tjänster på sikt utvecklas. Tjänster som syftar till att effektivisera och utveckla verksamheten för LFVs kunder.

Systemstödet i flera av våra torn är av äldre datum och behöver ersättas eller utvecklas. Många flygplatser saknar bra sätt att ta emot trafikinformation. Nya stödsystem bringar ner risknivån samtidigt som de ökar effektiviteten. Med flygtrafikledning på distans flyttar vi inte gamla system utan byter till en ny digital tornmiljö, men det är samma flygtrafikledningstjänst som utförs.

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet för bland annat flygbranschen i Sverige. Transportstyrelsen ger tillstånd för flygtrafiktjänst (certifiering) och kontrollerar att regelverket följs. De utgår från samma regler och kriterier som för traditionella torn när de ger driftgodkännande för flygtrafikledning på distans. För luftrumsbrukaren ska det inte vara någon skillnad varifrån flygtrafiken styrs.
Örnsköldsviks flygplats driftgodkändes för flygtrafikledning på distans 2014 efter prövning av Transportstyrelsen. För varje flygplats görs motsvarande process innan Transportstyrelsen kan ge ett driftgodkännande.

Ja. LFV utövar precis samma flygtrafiktjänst, enligt gällande regelverk, på alla platser där vi verkar. Fjärrstyrd flygtrafikledning fungerar på samma sätt som traditionell flygtrafikledning både för flygplatser och luftrumsbrukare. LFVs kontrollcentraler är alltid bemannade. Med den digitala tekniken kan våra flygledare få tillgång till mer information än idag, vilket också gäller för flygplatserna. 

Luftfartsverket skulle aldrig lämna in en ansökan om driftgodkännande, om vi inte själva menar att flygsäkerheten som är vår första prioritet, är omhändertagen.

Nej. Branschen utvecklas och Sverige ligger i framkant inom flygtrafikledning på distans. Leverantörer av flygtrafiktjänst i flera länder är på gång att implementera den nya tekniken. Tyskland etablerar en kontrollcentral för RTS i Leipzig för flygtrafikledning på distans för Saarbrücken Airport, 400 kilometer därifrån. I Norge har Avinor etablerat ett RTC i Bodö. Målet är att före utgången av år 2020 ska 15 helikopterplatser och flygplatser styras härifrån. Irländska luftfartsmyndigheten IAA planerar för flygtrafikledning på distans av flygplatserna i Cork och Shannon från Dublin. Bara för att nämna några exempel.

LFV deltar i internationella forskningsprojekt och har bedrivit forskning och utveckling inom området sedan 2006. Flygtrafikledning på distans har utvecklats genom ett europeiskt samarbete inom SESAR tillsammans med luftrumsbrukarna. I april 2015 var vi först i världen när vi driftsatte Örnsköldsviks flygplats att flygtrafikledas från LFVs kontrollcentral i Sundsvall. Leverantörer av flygtrafikledningstjänst har omfattande krav på sig att effektivisera och sänka kostnaderna samtidigt som flygsäkerheten ska vara hög. Flygtrafikledning på distans lever upp till dessa högt ställda krav.

Nej. LFV utövar precis samma flygtrafiktjänst, enligt gällande regelverk, på alla platser där vi verkar. Flygtrafikledning på distans fungerar på samma sätt som traditionell flygtrafikledning både för flygplatser och för luftrumsbrukare. Med den digitala tekniken kan våra flygledare få tillgång till mer information än idag vilket bidrar till en ökad flygsäkerhet

För att på sikt kunna effektivisera en verksamhet krävs investeringar. Initialt innebär det ökade kostnader men på sikt leder det till ökad effektivitet och lägre kostnader. EU:s regelverk är utformat så att endast en liten del av LFVs en routeintäkter får användas för investeringar. Som en del i EU:s utvecklingsprogram för ett effektivare transportsystem i Europa erhåller LFV också medel för investeringarna därifrån.

I Sverige är lokal flygtrafiktjänst konkurrensutsatt. Det betyder att flygplatserna genom upphandling skriver avtal med den mest konkurrenskraftiga leverantören av flygtrafiktjänst. Flygplatsen avgör själv om man ska upphandla flygtrafikledning på distans eller traditionell lokal flygtrafiktjänst. LFV är i dagsläget inte den enda leverantören av flygtrafikledning på distans.