Så här gör du

- när du planerar att sätta upp en mast eller vindkraftverk

 

Steg 1

I god tid före planerat uppförande (inledande skede);

Skicka in  blankett ”Beställning av flyghinderanalys” till: LFV (e-post till lfvcentralregistratur@lfv.se eller i andra hand till: LFV, 601 79 NORRKÖPING )

Detta händer: LFV gör nu flyghinderanalys och kontroll av eventuell påverkan på så kallad CNS-utrustning*, som underlag för flygplatsens beslut. LFV skickar svar på analysen till uppsättaren samt kopia till berörda flygplatser. Uppsättaren uppmanas sedan kontakta berörda flygplatser för beslut i frågan. *) CNS-utrustning står för Communication, Navigation, Surveillance  (kommunikation-, navigation- och radar) och för dylik utrustning mellan flygplatserna är LFV sakägare.
För prislista flyghinderanalyser, se länk. nedan
OBS! Till din ansökan ser vi gärna att du bifogar en karta över projektområdet.

Även försvarsmakten skall remitteras, skicka in blankett ”HINDERREMISS för höga objekt 20 m eller högre utanför tätort, 45 m eller högre i tätort” till Försvarsmakten.

Steg 2

Före byggstart (om OK från flygplatser): skicka in blankett ”flyghinderanmälan” (enligt Luftfartsförordningen SFS2010:770)  senast 30 dagar före uppförandet  av byggnaden till:  

Blankett ”flyghinderanmälan” finns på www.forsvarsmakten.se

Steg 3

Markering av hinder skall ske enligt Transportstyrelsens föreskrifter, se TSFS 2020:88 på www.transportstyrelsen.se.

Ladda ner

Blankett "Beställning av flyghinderanalys":   

Länkar