CNS-utrustning

Influensområde med hänsyn till elektromagnetisk störning

Eventuella störningar på luftfartens navigeringshjälpmedel, kommunikations-
och radarsystem kan få allvarliga konsekvenser. Förvrängning av navigationshjälpmedlets sändningar kan ha stor negativ inverkan på flygsäkerheten, eftersom dessa störningar kan vara vilseledande och medföra ej acceptabla förhållanden och till och med leda till haverier. Störningar hos radiokommunikationsanläggningar och radiolänkar kan ha samma effekt. LFV utreder om den planerade byggnaden/masten/vindkraftverket påverkar dylik CNS-utrustning. 

För många av dessa utrustningar är LFV sakägare, men vi utreder självklart även utrustning som inte tillhör oss.

Grafik: Exempel på beräkningsmodell för skyddsavstånd för hinder vid radaranläggning. Här är LFV sakägare, vilket innebär att vi kan säga ”ja” eller ”nej” till uppförande av byggnad.

Exempel på beräkningsmodell för skyddsavstånd för hinder vid radaranläggning.jpg