CNS-analys

Vi analyserar ett eller flera objekt med en höjd högre än 20 meter i förhållande till omgivande mark eller i förhållande till vattenytan. Det görs utifrån internationella och nationella regelverk och LFVs föreskrifter.

CNS står för Communication, Navigation, Surveillance; alltså radioutrustning, navigationshjälpmedel och radarutrustning/övervakning. CNS-analys innebär att LFV analyserar ett eller flera objekt med en höjd högre än 20 meter i förhållande till omgivande mark eller i förhållande till vattenytan med avseende på de nationella och internationella regelverk och LFVs föreskrifter för CNS-utrustningar. Enligt beslut av EU-kommissionen skall dessa föreskrifter ha verkan som lag inom EU. Vi bedömer också om objektet kan uppföras utan att LFVs CNS-anläggningar riskerar att bli fysiskt påverkade av en etablering.

Alla objekt till lands och till havs högre än 20 meter i förhållande till omgivande mark- eller vattenyta som ingår i bygglovshandlingar eller kommunala planer ska remitteras till LFV. När det gäller objekt till havs eller i insjö så ska Kustbevakningen i Karlskrona också remitteras (registrator@kustbevakningen.se). Även entreprenadarbeten på eller invid mark där LFV är markägare eller arrendator ska remitteras till LFV.

Tjänsten CNS-analys är avgiftsfri. Det är CNS-analys som du får utförd om du inte uttryckligen begär att få en avgiftsbelagd flyghinderanalys och skickar in en ifylld beställningsblankett för flyghinderanalys. CNS-analys tar inte hänsyn till hinderfrihet för luftfarten. Det ombesörjs i den avgiftsbelagda tjänsten Flyghinderanalys.

Skillnaden mellan CNS-analys och flyghinderanalys

Flygplatser och LFV är sakägare för civil luftfart, därför ska man samråda med oss och flygplatser innan man etablerar hinder över 20 meter, oavsett hindrets placering. För att be om ett yttrande från en flygplats rekommenderas att uppsättaren bifogar en flyghinderanalys vid ansökan om att få etablera sitt byggnadsverk. De flesta flygplatser begär en flyghinderanalys som underlag för att yttra sig om etablering av hinder högre än 20 meter, inom en radie av 90 km från flygplatsen.

LFV är den enda aktör i Sverige som har samlad kompetens och underlag för att utföra en fullständig flyghinderanalys. LFVs flyghinderanalys är avgiftsbelagd och det är vanligtvis byggherren som bekostar den. Avgiften följer en fastprislista där priset styrs av typ av byggnadsverk och mängd av byggnadsverk. CNS-analys är inkluderad som en separat del i en flyghinderanalys.

Remittera CNS-analysärende - så här gör du

Du som inte brukar remitterar CNS-analysärenden till oss, vänligen använd blankett för CNS-analys. Om du använder webbläsaren Chrome, ladda ner blanketten till din dator innan du fyller i den. Remisshandlingar skickas till lfvcentralregistratur@lfv.se. Pappersdokument kan i yttersta undantagsfall skickas till: LFV Central Registratur 601 79 Norrköping.

Tänk på:

  • Det är viktigt att du fyller i alla tillämpliga fält på blanketten. Gissa inte och utelämna inte att markera vilket koordinatsystem uppgivna koordinater är i.
  • Observera att ”er referens” inte är handläggarens tjänstetitel utan avsändarens diarienummer för ärendet så att LFV kan referera till detta i sitt svar.
  • E-postadress och postadress ska anges till registrator hos er och inte till er handläggare i ärendet.
  • Observera att LFV inte har någon nytta av bygglovshandlingarna i ett bygglovsärende, en korrekt ifylld blankett är det enda ni behöver skicka in till LFV. I de sällsynta fall vi behöver mer underlag än vår CNS-analysblankett efterfrågar vi detta separat.

Entreprenad, vindkraftpark, kraftledningar, vägbygge, järnvägsbygge

När det gäller större entreprenadområden, vindkraftparker, kraftledningar, vägbyggen, järnvägsbyggen och liknande måste det inskickade underlaget inkludera ESRI shapefiler över utredningskorridorer och planerade sträckningar, LFV kan annars inte besvara remissen. Det är mycket viktigt att alla ärenden som remitteras till LFV i dessa kategorier alltid åtföljs av ESRI shapefiler. Filerna skall vara i sådant format att de kan användas i GIS-programvaran MapInfo för PC.

Detaljplaner, översiktsplaner, bygglov, master

I detaljplaneärenden är inte blanketten tillämpbar. Skicka då in endast planbeskrivningen och plankartan eller ge direktlänkar till dessa. Vi behöver inte bakgrundsmaterial och utredningar som MKB:er och liknande.Observera att vi inte loggar in i era datorsystem. Vi hämtar inte handlingar som kräver inloggning. Ni behöver antingen skicka med plankarta och planbeskrivning i detaljplaneärenden eller ge oss länkar där vi direkt kan hämta handlingarna utan inloggningsförfarande. Detsamma gäller för översiktsplaner. I bygglovsärenden behöver ni endast skicka in en korrekt ifylld blankett. Gäller det mastärenden behöver vi endast masthöjd, terränghöjd och koordinater för masten samt markering av använt koordinatsystem jämte övriga uppgifter som nämns ovan. Skicka inte med bygglovshandlingarna, de behövs inte.

Handläggningstid

Observera att LFVs nominella handläggningstid för CNS-analysärenden är 30 arbetsdagar. Tiden räknas från den dag vi fått in kompletta handlingar i ärendet. Vi kan normalt inte tillgodose önskemål om väsentligt kortare handläggningstider och vår handläggningstid är beroende av arbetsbelastning. Den är längre i samband med storhelger och semesterperioder.

Frågor som LFV inte hanterar

  • Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet och handlägger ärenden för luftfarten i Sverige.
  • Frågor kring flyghindermarkering och belysning av flyghinder hanteras av Transportstyrelsen.
  • Tillståndsärenden gällande luftfartsradio och radiobaserade system för luftfarten hanteras av Post och Telestyrelsen, PTS.
  • Bullerärenden när det gäller de statliga flygplatserna handläggs av Swedavia.
  • Helikopterplattor och frågor kring dem hanteras av Transportstyrelsens luftfartsavdelning. Ägaren till helikopterplattan, ofta sjukhus, skall remitteras i ärenden där helikopterplattor kan tänkas påverkas jämte Transportstyrelsen.