Affärsverkskoncernen LFV

Av regeringens instruktion för LFV (SFS 2010:184) framgår att LFV och de företag där staten genom verket, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande tillsammans bildar en affärsverkskoncern. Koncernen består av affärsverket, det helägda holdingbolaget LFV Holding AB, de av holdingbolaget helägda dotterföretagen AVISEQ Critical Communication AB, LFV Aviation Consulting AB, LFV Norway AS samt intresseföretagen Saab Digital Air Traffic Solutions AB och Entry Point North AB.

AVISEQ Critical Communication AB

AVISEQ levererar tekniska drift- och underhållstjänster till flygtrafikcentraler, flygplatser, statliga myndigheter och företag i Sverige. Bolaget sysselsätter cirka 200 medarbetare och omsatte 2019 cirka 300 miljoner kronor. AVISEQ är ett helägt dotterbolag i LFVs affärsverkskoncern och var tidigare Eltels affärsområde Aviation & Security.

Historiskt sträcker sig verksamheten tillbaka till 1950-talet inom luftfart. Sedan över 70 år tillbaka har man levererat och underhållit driften av många generationer kritiska kommunikationslösningar.

LFV Aviation Consulting AB 

LFV Aviation Consulting är LFVs dotterbolag för internationella konsulttjänster inom civil luftfart. LFV har en lång och bred erfarenhet av projekt både inom flygtrafiktjänst- och flygplatsområdena i många delar av världen.

LFV Norway AS

I och med avregleringen av den norska marknaden för flygtrafikledningen bildades 2015 dotterbolaget LFV Norway AS.Bolaget har ännu inte startat någon verksamhet. De affärer LFV har på den norska marknaden levereras via LFV Aviation Consulting AB.

Saab Digital Air Traffic Solutions (SDATS)

LFV och Saab bildade under 2016 det gemensamma bolaget Saab Digital Air Traffic Solutions. SDATS för att marknadsföra, sälja, utveckla och driva digital flygtrafikledning på distans. Genom att kombinera LFVs unika operativa kunskap inom RTS, Remote Tower Services, med Saabs ledande teknik och globala organisation kan bolaget erbjuda helhetslösningar i ett gemensamt bolag. Tillsammans har LFV och Saab unika kompetenser inom teknik och lång erfarenhet.

Entry Point North AB

Entry Point North AB, EPN, ägs av en tredjedel var av LFV, danska Naviair och irländska IAA. EPN erbjuder utbildning inom flygtrafiktjänst till ägarna men också till andra kunder. I Entry Point North AB-koncernen ingår de helägda dotterföretagen Entry Point North Ireland DAC och Entry Point Denmark ApS samt det ungerska dotterföretaget Entry Point Central KFT, som ägs till 51 pro­cent – resterande 49 procent ägs av Hungaro Control Plc, som ägs av ungerska staten. Under 2018 har EPN bildat bolaget Entry Point North Belgium SA. Det belgiska bolaget startade sin verksamhet i septem­ber och ägs till 50 procent tillsammans med SKEYES (Belgocontrol).