Innovation

LFVs forskning- och innovationsverksamhet bedrivs utifrån ett antal strategiska utvecklingsområden som utgår från våra framtida utmaningar. Målet är att utveckla koncept och lösningar med tydlig nytta för luftfarten som ökar säkerhet, effektivitet, kapacitet, tillgänglighet och hållbarhet i flygtrafikledningstjänsten.

LFVs forsknings- och innovationsverksamhet sker både i egen regi, men också inom ramen för samarbeten med universitet, andra myndigheter och organisationer både inom och utom Sverige. Trafikverket och Horizon 2020, EUs ramprogram för forskning och innovation (SESAR), är de största finansiärerna. Andra samarbetspartners är Vinnova, INEA samt universitet och högskolor som verkar inom LFVs forsknings- och innovationsområden. 

Exempel på internationella samarbeten

CORUS XUAM - drönare i stadsmiljö

CORUS XUAM är ett tvåårigt, storskaligt projekt som demonstrerar systemstöd som hanterar information i samband med drönartjänster, Urban Air Mobility (UAM). Projektet genomförde under 2022 sex europeiska demonstrationsflygningar av drönartjänster i stadsmiljö, varav en i Östergötland. Projektet är en del av EUs ramprogram för forskning och innovation (SESAR), Joint Undertaking Horizon 2020-programmet. Bakom den svenska satsningen står LFV, Linköpings Universitet och Independent Business Group (IBG). Drönaren som används kommer från Katla Aero. Se också CORUS XUAM:s webbplats.

AiRMOUR - drönartjänster med inriktning akutsjukvård

Forskningsprojektet AiRMOUR, urban air mobility emergency medical services in EU utvecklar, demonstrerar och möjliggör drönartjänster i städer med inriktning mot behov inom sjukvård. Projektet pågår mellan 2021 och 2023 och finansieras av Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. AiRMOUR är ett tvärvetenskapligt konsortium med 13 partners. Förutom LFV ingår forskningsinstitut, flygmyndigheter, UAM-operatörer och Emergency Medical Service-organisationer. En utbildningsplattform har tagits fram av projektet i nära samarbete med Eurocontrol. Se också AiRMOUR webbplats.

SESAR-programmet

Som ett led i LFVs kontinuerliga utvecklingsarbete av flygtrafikledningssystemet bedrivs konceptutveckling. Denna del av utvecklingsarbete har LFV stor erfarenhet av, både nationellt och internationellt. Sedan år 2006 ingår en stor del av LFVs internationella konceptutveckling i EUs ramprogram inom forskningsområdet för luftrumsutveckling. Arbetet genomförs inom ramen för tidigare SESAR 1, SESAR 2020 och nästkommande SESAR3 som alla letts av SESAR Joint Undertaking (SJU). Målet för LFV är att i SESAR-programmet verka för att utvecklingen av det europeiska flygtrafikledningssystemet harmoniserar med det svenska och vice versa.

Målområden:

  • Reducerat miljö-avtryck från flyg
  • Reducerad kostnad för flygtrafiktjänst
  • Ökad kapacitet i luftrum och på flygplatser
  • Inga ATM-relaterade säkerhetsincidenter/olyckor
  • Inga cybersäkerhetsrelaterade störningar

Programmet LFV SESAR3 är efterföljare av programmen LFV SESAR1 som LFV deltog i mellan åren 2009- 2016 samt programmet LFV SESAR2020 wave1 och wave2 som LFV deltog i mellan åren 2017-2023. Programmet SESAR3 omfattar idag nio projekt, eller så kallade lösningar (solutions) inom ramen för SESAR3. Sju stycken IR-projekt och två stycken ER-projekt.

Exempel på nationella projekt

Automationsprogram II –automationslösningar för luftfart

Automationsprogrammet ett forskningsprogram bestående av fyra delar där varje del har sitt fokusområde. Huvudsyftet med programmet är att ta fram automationslösningar för luftfart och flygtrafikledning för att öka kostnadseffektiviteten och ge bättre säkerhet, ökad kapacitet och minskad klimatpåverkan. AP II drivs i samarbete mellan LFV, Linköpings universitet (LiU) och Trafikverket. Programmet finansieras av Trafikverket. Se evenemang automationsdagen 2023.

COLA – utveckling av trötthetsmodell för flygledare

Projektet handlar om att studera hur flygledares och operativas trötthet förändras och påverkas över arbetsskift. Projektet studerar även hur arbetsschemans olika faktorer (t.ex. tiden mellan pass) och minskad arbetsbelastning på grund av reducerade rörelser under Covid-19 påverkade tröttheten hos flygledare. Målet är att utveckla ett fatigue/trötthets-modell som ger en prognos i realtid under varje arbetspass. COLA II startade 2022 och pågår till och med 2024.  Projektet är en förlängning av COLA I som pågick mellan 2020 och 2022. Flera fältdatainsamlingar pågår i kontrollcentralen Malmö ATCC och i Arlandatornet.

Säkerhetsbedömning 2030

Projektet syftar till att undersöka dagens säkerhetsbedömnings- och certifieringsprocesser och deras förmåga att upptäcka potentiella säkerhetsrisker. Projektet avser förbättra och utveckla riktlinjer för hur man identifierar riskkällor för tre testfall med hög automation: Multi Remote Tower, generiska behörigheter för Enroute och Digital ATS och AI-baserat stöd för beslutsfattande.


ATM och framtida luftrumsintegration

Luftfartssystemet kommer att genomgå stora förändringar som drivs av utveckling i omvärlden och ambitioner att nå transportpolitiska mål om hållbara, tillgängliga och effektiva transporter.

LFV och andra aktörer med ansvar inom sektorn behöver kunskap kring hur luftfarten kan se ut i en utsträckt framtidsbild. I projektet kommer LFV utifrån ett antal troliga framtidsscenarion där vi studerar omfattningen av trafik, trafiktyper, trafikintegration och ATM-UTM koordinering, samt analysera flygledningen utifrån dessa nya förutsättningar för att bedöma komplexitet och utvecklingsbehov för flygledning.  Syftet med projektet att få en tydlig bild av vilka effekterna blir på luftfartssystemet och flygledningen av att nya luftrumsbrukare integreras med konventionell trafik.

När effekterna och utmaningarna blir kända kan strategiskt arbete drivas för att möta dessa behov. I projektet görs tester, valideringar och analyser i simulerad miljö med stöd av LFVs valideringsplattformar på Sturup. Projektet startar i september 2023 och avslutas i februari 2025.

Forskningsarena i Örnsköldsvik

LFV och Örnsköldsvik Airport samarbetar för att utveckla framtidens flygplat­ser. Forskningsarenan i Örnsköldsvik ska stödja forskning inom flygtrafikledning och flygplatsdrift med en verklig test-, utvecklings-och demonstrationsmiljö men också, genom breda samarbetsprojekt, bidra till förutsättningarna för utvecklingen av industri och sam­hällsfunktioner i såväl den här regionen som i Sverige nationellt, hela tiden med flyget som utgångspunkt. Se också LARC - LFV Aviation Research Center.

LFV innovationsstipendium

Varje år delar LFV ut ett innovationsstipendium på 10 000 kr till en student eller anställd vid Linköpings Universitet för att uppmärksamma forskning och innovation kopplat till flygtrafikledning och flyg. Läs mer i en nyhet om LFV innovationsstipendiat 2022.

Doktorandprojekt

Sedan 2015 har FoI stöttat doktorandprojekt, både universitetsbaserade så väl som industridoktorander. Hittills har fem personer doktorerat från Linköpings Universitet med LFV som sponsor. Ytterligare fem förväntas doktorera inom kort och två har påbörjat en doktorandtjänst senaste året. Doktorandprojekten riktar sig alla mot flygtrafikledning men med olika fokusområden, exempelvis har områdena visualisering av komplex data, teamwork, automation och AI avhandlats de senaste åren. Länkar till avhandlingarna finns nedan.

Som doktorand får man god insyn i LFVs verksamhet och kan bedriva forskning som ligger nära den operativa miljön. Fältstudier, realtidssimuleringar och intervjuer med operativ personal är vanligt förekommande i doktorandprojekt där LFV bidrar.  Efter doktorsexamen finns goda möjligheter för fortsatt samarbete med LFV samt eventuell anställning. Läs mer via länkarna nedan: