LFV bidrar till Agenda 2030

LFV och flera andra myndigheter har i uppdrag att vara med och bidra till de övergripande målen som FN har slagit fast i Agenda 2030 och som Sverige också har beslutat att vara en del i. Agenda 2030 är en färdplan för att skapa långsiktig, hållbar, ekonomisk, social och miljömässig utveckling för alla.

LFV har i uppdrag att redovisa hur verksamheten bidrar till Sveriges möjligheter att uppnå de globala målen och specifikt bedöma inom vilka mål- och delmål som verksamheten har störst inverkan på nationell och internationell nivå.

Agenda 2030 innehåller sjutton målområden och ett antal delområden för varje målområde. LFV har identifierat dessa mål som de främsta vi kan bidra till för att genomföra och uppnå Agenda 2030; hållbar industri, innovationer och infrastruktur (9) och hållbara städer och samhällen (11).

 

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

• LFV ska svara för forskning, utveckling och innovation.

• Gemensamt dansk-svenskt luftrum – ger rakare flygvägar.

• LFV bedriver forskning och utvecklingsprojekt med fokus på miljöförbättring.

• LFV konstruerar in- och utflygningsvägar till och från flygplatser för att minimera buller och utsläpp.

Hållbara städer och samhällen

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

• LFV genomför fördjupade miljöanalyser av trafikflöden i luftrummet.

• LFV arbetar med utveckling av luftrum, procedurer och systemstöd.