Flygsäkerhet

LFV ansvarar för flygtrafikledning av civil och militär luftfart i svenskt luftrum 24 timmar per dygn året runt. Flygtrafikledning kännetecknas av hög flygsäkerhet och effektivitet. För att upprätthålla flygsäkerheten bedrivs ett kontinuerligt flygsäkerhetsarbete på alla nivåer inom LFV och vi förhåller oss kontinuerligt till de övergripande säkerhetsmål som EU och Transportstyrelsen föreskriver.

Regler för Luftfart

Tack vare många års erfarenheter samt internationella samarbeten har ett omfattande gemensamt regelverk för flygtrafiktjänst utvecklats. I detta arbete har alla instanser och aktörer inom civilt flyg medverkat.

Internationellt regelverk

Det internationella regelverket för civil luftfart omfattar hela världen och hålls ihop av den FN-baserade organisationen för civil luftfart, International Civil Aviation Organization, ICAO. ICAO ger ut standarder och rekommendationer som sedan nationer omvandlar till tillämpbara lagar – övergripande för LFV oh Sverige gäller att EU förbundit sig att omvandla ICAO:s standarder och rekommendationer i tillämpbara krav.

Europa har dessutom sin egen organisation för civil luftfart, European Aviation Safety Agency (EASA) med huvudsäte i Köln i Tyskland. EASA fungerar även som en paraplyorganisation för alla EU-länders luftfartsmyndigheter. EASA är av EU bemyndigat att utveckla förslag till förordningar som sedan antas av EU.

Nationellt regelverk

LFV tillämpar förutom EU:s bindande förordningar och EASA:s förtydliganden även de nationella föreskrifter som utgår från Luftfartslagen, luftfartsförordningen och Transportstyrelsens regelverk som reglerar all flygtrafiktjänst i Sverige, både för militär och civil luftfart. Alla säkerhetskritiska inslag i vår verksamhet har brutits ned och finns beskrivna i handböcker, procedurer och instruktioner.

Luftfartsskydd

LFV skyddsledningssystem lever upp till de krav som ställs på vår verksamhet utifrån nationella och internationella lagar, regler och föreskrifter, men också våra egna interna säkerhetskrav. Till stöd för våra medarbetare finns bland annat en handbok som beskriver LFV säkerhetsarbete och den ska fungera som ett bra stöd i det vardagliga säkerhetsarbetet.LFV arbetar metodiskt med riskhantering för att på ett effektivt och långsiktigt sätt kunna identifiera de risker som finns. Genom vårt arbetssätt kan vi eliminera grundorsakerna och vidta kostnadseffektiva och skadeförebyggande åtgärder.

Många års metodiskt arbete inom flygsäkerhetsområdet har skapat medvetenhet om säkerhetsrisker och säkerhetskultur har blivit ett naturligt inslag i vår vardag, även när det gäller luftfartsskydd. Alla medarbetare inom LFV har ett ansvar för att verksamheten ska kunna bedrivas på bästa sätt för att vi ska nå målet om högsta möjliga säkerhet. I LFV säkerhetsarbete ingår också att lära av andra och följa utvecklingen för att kunna införa nya arbetssätt och ny teknik, liksom att sprida LFVs kunnande inom området. Vi samarbetar med våra intressenter för att hitta bästa möjliga metoder och rutiner tillsammans med dem.