Toppmoderna skolor för utbildning

Sedan riksdagen 1970 fattat beslut att bygga en ny skola på Sturup för gemensam utbildning av civil och militär flygtrafikledningspersonal tillsattes Nämnden för Flygledarskolan i Sturup (NFS) med uppgift att leda planeringsarbetet för den nya skolan. Tidigare hade utbildning skett på bland annat Bromma.

Den 26 september 1974 invigdes den nya toppmoderna flygtrafikledningsskolan, FLSS, på Sturup av dåvarande kommunikationsminister Bengt Norling. - Vi kan ta emot 200 elever samtidigt. När vi startar skolverksamheten har vi 113 elever under utbildning. Under våren är allaplatser belagda. Vill vi expandera kan vi köra flera skift per dag, sa den nyutnämnde skolchefen Caj-Aage Johansson i anslutning till invigningen.

Av den utrustning som tidigare använts på Bromma och Hägernäs flyttades endast en liten del, resten var helt nytt. Skolan hade vid starten en personal på 32 personer.

Den nya skolans största stolthet vad systemsimulatorn SATS, Systemsimulator for Air Traffic Services. Med SATS kunde man simulera varje tänkbar trafiksituation. Det gjorde att eleverna kunde stanna på skolan för att träna där på de problem som flygledarna skulle klara istället för att åka runt till landets flygplatser. Eleverna kunde samtidigt öva på tolv olika trafiksituationer vid olika radarskärmar. De kunde träna på att lösa problem, där 90 flygplan i30 olika prestandaklasser fanns med i bilden. 4000 färdplaner och 500 övningsplaner kunde lagras i datorn.  SATS var i tjänst under 22år, fram till 1996. Det fanns också fyra tornsimulatorer och en procedursimulator på skolan.  Under 1998 levererades en ny avancerad simulator till skolan på Sturup. Bland nyheterna med den nya simulatorn som döptes till SMART, var att det bland annat fanns möjlighet att simulera bränsleförbrukning för att studera flygets miljöpåverkan.

1998 byttes det officiella namnet till SATSA, Swedish ATS Academy.

Flygvapnets Flygtrafiktjänstskola i Ljungbyhed

LFV ansvarade för all flygtrafiktjänst i fred men vid beredskap och krig skulle den övertas av Försvarsmakten. Alla flygtrafikledningspersonal skulle utbildas enhetligt och vara kompetent att leda såväl civil som militär luftfart. Huvudrekryteringen av flygledare skedde via värnpliktsväg. Genom denna väg tillgodosågs bland annat behovet av trafikledare i Flygvapnets krisorganisation.

Genom att flygtrafiktjänsten 1978 överfördes i sin helhet till Luftfarsverket krävdes en helt ny organisation av flygtrafiktjänstpersonalen vid de militära förbanden. FFL blev då Flygvapnets flygtrafiktjänstskola och organiserades som en av Flygvapnets fackskolor direkt underställd chefen för F5 med uppgifter och verksamhet grundat på Flygvapnets behov och krav på central utbildning, samverkan och fackkompetens för att förbereda, organisera och vidmakthålla flygtrafiktjänstens krisorganisation. Under 90-talet minskade behovet av flygledare och därmed antalet kurser. Hösten 1994 flyttade FFL in till F5 som sedan 1998 lades ner och FFL flyttade då till Halmstad.

Entry Point North och akademisering

Den 26 mars 2006 invigdes Entry Point North, EPN, en gemensam skola för utbildning av flygledningspersonal lokaliserad till Sturup. EPN ägdes då gemensamt av LFV och dess motsvarigheter i Danmark och Norge. Idag har Norge lämnat bolaget och irländska IAA har gått in som delägare.

EPN smygstartade under 2005 och blev den första transnationella flygledarutbildningen. Den nya skolan fick en rivstart och genomförde cirka 2000 elevveckor under sitt fösta år. Man gick från 36 till 120 utbildningsplatser på bara ett par år. EPN fick dessutom ett internationellt pris i samband med en branschmässa i Maastricht 2006.

I samband med att EPN startade avvecklades SATSA och en del av dess uppgifter som bland annat rörde den nationellt anpassade utbildningen, fördes över till LFV och utbildningsverksamheten på Sturup och i Halmstad.

2010-2014 hade LFV ett samarbete med Linköpings universitet där en av inriktningarna på Logistikprogrammet var flygtrafikledning. Idag sker utbildning efter behov i samarbete med Entry Point North.