En framsynt integration av flygtrafiktjänsten

Bild: Trafikledare i flygvapnet Gösta Almqvist i tornet F9 Säve.

1973 beslöt riksdagen att genomföra en helt integrerad flygtrafiktjänst i Sverige. De förväntade trafikökningarna skulle bara klaras genom ett yttäckande flygkontroll- och informationssystem vilket krävde att det fanns en enda organisation som hade ansvaret för all flygtrafiktjänst.

I en instruktion till LFV, fick verket från och med 1978 ansvaret för flygtrafiktjänst i fred för civil och militär luftfart som en av sina huvuduppgifter. En viktig avgränsning var att ansvaret för flygväder- och radionavigeringstjänst för militär luftfart låg kvar inom Flygvapnet.  Ansvars- och uppgiftsfördelningen utgjorde grunden för den uppbyggnad av det integrerade flygtrafiktjänstsystemet som skedde under 1980- och 1990-talen.

De lokala cheferna för flygledningarna på flottiljerna var fortsatt underställda sina respektive flottiljchefer men löd under LFV vad avsåg flygtrafiktjänst i fred. Detta förhållande rådde till omkring 1990.

I mitten av 1970-talet fanns det ungefär 175 militära flygledare och dubbelt som många civila. Det fanns stora skillnader mellan de civila och militära flygledarna gällande kultur, förmåner och verksamhet. – Många militära flygledare hade själva flugit tidigare och vi arbetade med en ”kund” Flygvapnet som vi samtidigt ingick i, berättar Roy Kannerstål som var ordförande för Flygledarföreningen i samband med integrationen.

Även efter integrationen stod den militära Flygsäkerhetsinspektionen under chefen för Flygvapnet som fortsatte formulera säkerhetsmålet för militär luftfart. Ett regelbundet samarbete etablerades mellan Luftfartsinspektionen och Flygvapnets Flygsäkerhetsoinspektion. De analyserade var för sig störnings- och pilotrapparoter som kunde utgöra en grund för djupare bedömningar av hur flygtrafiktjänsten fungerade operativt.

I början av 2000-talet förändrades LFVs interna fördelning av uppgifter inom flygtrafiktjänst, bland annat som följd av internationell utveckling som innebar att reglerande och producerande uppgifter skiljdes av. Denna ”separation” fick fullt genomslag 2005, när Luftfartsstyrelsen bildades. Av detta följde att LFV blev en renodlad leverantör av flygtrafiktjänst till civil och militär luftfart.

2008 tog regeringen ett beslut av avgörande betydelse för den integrerade flygtrafiktjänsten när avgränsningen ”i fred” togs bort från LFVs uppgifter. Ansvaret utökades därmed till att omfatta drift och utveckling av flygtrafiktjänsten oberoende av beredskapsgrad.

Idag har LFV en väl utvecklad samverkan med Försvarsmakten på såväl strategisk och taktisk nivå.