Visselblåsning - rapportera om missförhållanden

Visselblåsarlagen ger bland annat skydd mot repressalier för de som slår larm. Skyddet avser missförhållanden av allmänintresse som har uppstått eller som högst sannolikt kommer att uppstå i ett arbetsrelaterat sammanhang i den verksamhet som den rapporterande personen är, har varit eller kan komma att bli delaktig i. Lagen skyddar, utöver anställda på LFV, även arbetssökande, praktikanter, volontärer, aktieägare, den som bistår den rapporterande personen och den som avslutat sin anställning hos LFV. På den här sidan hittar du information om visselblås.

Exempel på missförhållanden av allmänintresse kan vara mutor eller korruption, att det slösas med skattemedel, att en produkt som kommer ut på marknaden är farlig, säkerhetsbrister eller brott mot nationella eller EU-rättsliga regelverk. Fler situationer kan avses så länge det ligger i allmänhetens intresse att den aktuella situationen rapporteras. Allmänt missnöje över den egna arbetssituationen faller inte in under det som kan rapporteras enligt visselblåsarlagen.

Skyddet innefattar bland annat en rätt att vara anonym vid rapporteringen av uppgifter som normalt sett faller in under tystnadsplikten. Däremot gäller inte detta sådant som rör kvalificerad sekretess, såsom exempelvis uppgifter om rikets säkerhet.

LFV får inte utsätta den rapporterande personen för repressalier till följd av visselblåsningen. Uppgift om en visselblåsares identitet omfattas av den starkaste sekretessgrunden och får inte lämnas ut. En förutsättning för att omfattas av skyddet är att den som rapporterar har skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann.

Den som vill rapportera ett missförhållande av allmänintresse kan kontakta LFVs chefsjurist alternativt LFVs internrevisonschef. Kontakten kan ske via brev eller mail, via telefon eller genom att boka ett möte. Den som vill vara anonym kan lämna ett osignerat brev eller skicka epost från anonym adress eller mail till ovan angivna personer.

Alla inkomna rapporter kommer att granskas av myndigheten. Om en rapport inte har någon betydelse för LFVs verksamhet kommer den däremot inte att utredas. Samma sak gäller i förekommande fall vid anonyma anmälningar.

Det finns även en möjlighet att göra en anmälan till en annan myndighet som fått i uppdrag att inrätta externa rapporteringskanaler, se Lista över myndigheter med ansvar enligt ansvarsområde enligt förordning 2021:949 - Arbetsmiljöverket (av.se). Av listan framgår vilka dessa myndigheter är, när man kan visselblåsa till dessa och hur man går tillväga för att visselblåsa.

Det går även att visselblåsa till någon av EU:s institutioner, organ och byråer som har inrättat externa rapporteringskanaler och förfaranden för att ta emot rapporter om missförhållanden.

Utöver möjligheten att visselblåsa kan alla anställda inom offentlig verksamhet använda sig av meddelarfriheten och lämna uppgifter till massmedier för publicering utan risk för påföljd. Undantag från meddelarfriheten gäller för uppgifter om rikets säkerhet. Vidare har var och en anskaffarfrihet, det vill säga en rätt att anskaffa uppgifter i syfte att låta publicera dem. Friheten kan ses som en utbyggnad av meddelarfriheten. Myndigheter eller allmänna organ får inte efterforska vem som har lämnat ett meddelande med stöd av meddelarfrihet. Den som använt sig av meddelarfriheten får inte heller utsättas för repressalier.

Se mer information om visselblåsning hos Arbetsmiljöverket (av.se) eller i lagar och förordningar: