LFVs Code of Conduct

Vår uppförandekod är en sammanställning av värderingar, förhållningssätt och riktlinjer för våra medarbetare och hur vi förhåller oss till varandra och till omvärlden. Våra uppdrag bygger på förtroende och långsiktighet. Tillsammans bidrar vi alla till att LFV är attraktivt för oss som arbetar här, för våra kunder och samarbetspartners, för våra leverantörer och vår ägare samt andra viktiga intressenter.

Det här omfattar uppförandekoden

  • Hållbart företagande – grundläggande principer och Global Compact. LFV är en del av samhället och vårt ansvar för en hållbar utveckling lokalt och globalt.
  • En unik koncern – en myndighet med affärsverksuppdrag där vi ska ha en god förvaltningskultur som följer flera offentligrättsliga regelverk som t ex offentlighetsprincipen, meddelarfriheten och offentlig upphandling.
  • Mänskliga rättigheter - lika värde, frihet och värdighet för alla.
  • LFV som arbetsplats – vårt gemensamma ansvar för en säker, stimulerande och jämställd arbetsmiljö för alla våra medarbetare.
  • Miljö – för ett hållbart flyg där LFV bidrar till att skapa förutsättningar för våra kunders möjligheter att värna miljön.
  • Anti-korruption – värdet av god affärsetik.
  • Visselblåsning/whistleblower – en möjlighet för alla.
  • Globala Målen – Agenda 2030 och LFVs bidrag i arbetet.