Beredskap och säkerhet

LFV tillhandahåller flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart. Det ska vi göra i alla beredskapslägen. LFV är en av de myndigheter som har ett särskilt ansvar för att planera beredskap.

LFVs arbete med säkerhet och beredskap

Säkerhet

LFV arbetar aktivt med säkerhet och har tydliga rutiner, tekniska lösningar och bedriver omvärldsbevakning och utbildningar i säkerhet för medarbetare. Säkerhetsarbetet är förebyggande, i syfte att förhindra negativa händelser och minska konsekvenserna om de ändå inträffar.

Informationssäkerhet

LFV hanterar dagligen mycket information i olika former. Information är en tillgång som, precis som andra viktiga tillgångar, behöver ett adekvat skydd. För att upprätthålla myndighetens uppdrag och bibehålla flygsäkerheten är informationssäkerhet en viktig del. Informationssäkerhetsarbetet har som syfte att öka kvalitet, skydda information mot förekommande hot, förhindra negativa händelser samt reducera konsekvenserna, om de trots allt inträffar.

Krisberedskap

Krisberedskap handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Samhällets krisberedskap bygger på att alla tar sitt ansvar och arbetar tillsammans mot samma mål: att minska sårbarheten och förbättra förmågan att hantera kriser när de ändå inträffar.

På LFV finns funktionen tjänsteman i beredskap (TiB) med uppgift att hantera det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga olyckor och kriser. Tjänsteman i beredskap är även kontaktperson för andra aktörer i samhället.

Lyckligtvis sker allvarliga händelser mycket sällan. För att LFVs medarbetare ändå ska vara väl förberedda för olika typer av händelser genomförs övningar – allt ifrån skrivbordsövningar till övningar där stora delar av verksamheten deltar.

Totalförsvar

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig och omfattar den samhällsviktiga verksamhet som ska bedrivas om Sverige är i krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. Syftet med det civila försvaret är att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig samt att stödja det militära försvaret.

Som leverantör av flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart har LFV en viktig roll i totalförsvaret. LFV utvecklar successivt sin totalförsvarsförmåga för att bidra till Sveriges totalförsvar.

LFV är sedan oktober 2022 en beredskapsmyndighet inom beredskapssektor Transport tillsammans med Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och med Trafikverket som sektorsansvarig myndighet. Det finns 60 statliga myndigheter i Sverige som är så kallade beredskapsmyndigheter. Det är myndigheter med särskild betydelse för samhällets civila beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten ska gemensamt stödja aktörerna i det nya beredskapssystemet och säkerställa den gemensamma totalförsvarsplaneringen.

Relaterad information