Om LFV

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhö­rande tjänster. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum.

LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet.

Vår verksamhet

LFV har fyra huvudsakliga verksamhets­områden: flygtrafiktjänst, övriga kommersiella tjänster, forskning och innovation samt anslagsfinansierad verksamhet. Den övervägande delen av flygtrafiktjänsten bedrivs med ensamrätt på en reglerad marknad. Det gäller flygtrafiktjänster i det övre luftrummet samt tjänster som utförs åt Försvarsmakten och Swedavia.

Flygtrafiktjänst

I flygtrafiktjänst ingår förutom flygtrafikledningstjänst även CNS-tjänster, flyginformation och väderpresentation. Tjänsterna utförs både för civil och militär flygtrafik. Kunderna är de flygbolag och flygoperatörer som trafi­kerar det svenska luftrummet, Försvarsmakten samt statliga, kommunala och privatägda flygplatser. Verk­samheten omfattar de flygtrafiktjänster som tillhan­dahålls i det övre luftrummet, en route, från kontroll­centralerna i Stockholm och Malmö. Flygtrafiktjänsten omfattar också flygplatsernas kontrollzoner och terminalområden. Det är områden på och direkt anslutning till flygplatserna. Vi flygtrafikleder också vid in- och utflyg­ning. Det görs från flygplatsernas flygledartorn, fristående terminalkontrollcentraler samt kontrollcentral för flygtrafikledning på distans. För att allt ska fungera har LFV en infrastruktur i form av kontrollcentraler, radarstationer, navigationshjälpmedel, operativa system med mera.

Forskning och innovation

LFV bedriver forskning- och innovation framförallt inom ramen för det europe­iska forskningsprogrammet för flygtrafikledning, Single European Sky ATM Research (SESAR). Verksamhetens kostnader ska täckas genom extern finansiering och finansieras i huvudsak genom EU-bidrag samt medel från Trafikverket och Vinnova. LFV samarbetar också med universitet och högskolor och har ett långtgående sammarbete med Linköpings Universitet.

Anslagsfinansierad verksamhet

LFV ska tillhandahålla en robust flygtrafiktjänst i alla beredskapslägen och har därför erhållit anslag för att utveckla och förstärka såväl robusthet som redundans inom flygtrafiktjänstområ­det. Arbetet är till stor del projekt­baserat. Arbetet drivs i programform och innehåller ett stort antal delprojekt.