Luftrum

Allmänt om luftrum

Allt luftrum indelas i FIR (flyginformationsregioner) som ansvarar för sitt luftrum. Luftrummet indelas i kontrollerat och okontrollerat. I det kontrollerade luftrummet finns en flygtrafikledning som kommunicerar med flygtrafiken, medan det i det okontrollerade luftrummet är befälhavaren som ensam ansvarar för att undvika kollision. Kontrollerad luft finns runt de större flygplatserna och är enbart upprättad då flygtrafikledningen är bemannad. Luftrummet kan dessutom innehålla olika begränsningar för luftfarten som restriktionsområden, farliga områden och förbjudna områden. Luftrum indelas internationellt i luftrumsklass A-G, vilket avgör vilken trafik som får förekomma och vilka regler som gäller. I Sverige används luftrumsklass C för kontrollerad luft och G för okontrollerad luft.

Karta: Flygkarta med kontrollerat och okontrollerat luftrum,
restriktionsområden och ATS-flygvägar.

 

 

          

 

 

           

Luftrum närmast flygplatsen: Kontrollzon (CTR)

Området närmast flygplatsen, som syftar till att skydda flygtrafik under start- och landningsfas, kallas för kontrollzon. Inom denna finns flera tidigare nämnda hinderbegränsande ytor. Kontrollzonen är relativt liten och sträcker sig från marken upp till ca 450 meters höjd. Kontrollzonen är närmast att betrakta som ett ”skyddsområde” för flygplatsen som i möjligaste mån skall vara fritt från hinder.

Motsvarande luftrum för okontrollerade flygplatser heter Trafikinformationszon, s.k. TIZ.

Karta: Kontrollzon (CTR) för Norrköping Flygplats. Trianglar är
 in- och utpasseringspunkter för VFR-trafik (ex DOCKAN)

 

       

 

 

           

Terminalområde (TMA)

Under in- och utflygningsfasen till flygplatsen leds flygtrafiken oftast i ett kontrollerat luftrum, sk terminalområde. Detta har en undersida på ca 450 meter över marken eller mer. Vindkraft och master under TMA får ej byggas högre än att tillräcklig hinderfrihet för radarledning kan bibehållas.

Motsvarigheten för okontrollerade flygplatser heter Trafikinformationsområde, s.k. TIA.

Karta: Östgöta Terminalområde (TMA)