LFV Holding AB och dotter- och intressebolagen

LFVs dotter- och intressebolag är samlade i ägarbolaget LFV Holding AB. Här kan du läsa mer om den verksamhet som LFVs bolag bedriver.

LFV Aviation Consulting AB
Detta är LFVs dotterbolag för internationella konsulttjänster inom civil luftfart. Har verkat sedan 1982 (fram till och med 1 april 2010 under namnet Swedish Aviation Development - Swedavia - AB) och har en lång och bred erfarenhet av stora och framgångsrika projekt både inom flygtrafiktjänst- och flygplatsområdena i många delar av världen.
VD: Lars Håkansson

NUAC HB
Flygtrafiktjänsterna i Sverige och Danmark har sedan länge samarbetat för att skapa gemensamma lösningar till gagn för flygbranschen och i linje med de europeiska strävandena mot Single European Sky. Det har skett inom ramen för projektet NUAC.

Hösten 2009 undertecknades ett avtal mellan LFV och danska Naviair om att etablera ett gemensamt bolag för att driva de tre kontrollcentralerna i Köpenhamn, Malmö och Stockholm. Därmed började arbetet med att etablera verksamheten. En ledning för NUAC-bolaget rekryterades.

NUAC HB blev Nordens största utförare av flygtrafiktjänster när det dansk-svenska bolaget tog över verksamheten vid de tre kontrollcentralerna, 1 juli 2012. Centralerna kommer även fortsättningsvis att ägas av LFV och Naviair och personalen lånas ut till NUAC.

I december 2009 undertecknade de berörda svenska och danska ministrarna ett avtal om att göra det danska och svenska luftrummet till ett gemensamt funktionellt luftrumsblock. Syftet är att verksamheten därmed ska bli så rationell och effektiv som möjligt. Luftrumsblocket sattes i operativ drift från 2012. Sverige och Danmark går därmed i bräschen för sådana lösningar enligt Single European Sky och initiativet röner stor uppmärksamhet från omvärlden.

Det dansk-svenska luftrumsblocket kommer totalt att täcka en yta av 783 000 kvadratkilometer, varav 625 000 kvadratkilometer utgörs av svenskt luftrum. Luftrumsblocket är första steget mot ett planerat större nordeuropeiskt luftrumsblock.

Entry Point North AB

Entry Point North AB, EPN, startade 2006, utbildar flygledningspersonal och ägs av LFV, Sverige, Naviair, Danmark, och Avinor A/S, Norge, med en tredjedel var.
VD: Anne Kathrine Jensen