Miljö

Miljöordlista

A  B  C  D E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

Ackumulation
Nettoökning per tidsenhet av mängden av ett material i samhället (mängden inflöde minskat med mängden utflöde).

Ackumulerat
Den totala mängden av ett material i samhället.

Avfall
Avfall definieras som ett ämne, material, detalj, föremål eller substans som har blivit över och som innehavaren inte längre har någon användning för och enligt lagens mening inte betraktas som farligt avfall. Detta kan vara avfall som kasseras eller går att nyttiggöra genom återvinning eller energiutvinning. Allt avfall från LFVs egen verksamhet sorteras. Det avfall som går att återvinna tas omhand i regionen. Den del av avfallet som deponeras är mycket liten. Flera flygplatser har byggt ut sin avfallshantering med miljöstationer för farligt avfall.

Avgaser
Hur mycket utsläpp det blir vid en flygning beror på flera saker. Startvikt, den tid flygplanet rullar på marken före och efter en flygning, men även temperatur och lufttryck påverkar mängden utsläpp. Dessutom har olika flygplanstyper olika motorer som påverka utsläppens storlek.
Flygplanen utsläpp till luft innehåller bland annat koldioxid, kolmonoxid, kväveoxider, kolväte och partiklar.

Bioackumulering
Ansamling av ett eller flera ämnen i kroppen, det vill säga ämnen som inte utsöndras utan lagras upp, framförallt i kroppens fettvävnad. Detta är vanligt när det gäller många miljö- och hälsofarliga ämnen där ackumuleringen efterhand kan ge upphov till förgiftningsskador.

Biobränslen
Biologiska bränslen som räknas som förnyelsebara under överskådlig framtid. Hit hör bland annat ved, flis, halm, träpulver, energiskog och energigräs.

Buller
Flygbuller är den miljöpåverkan som orsakar mest klagomål. Under senare år har flygplanen blivit tystare och flygvägarna läggs så långt det är möjligt utanför tätbebyggda områden.

CO2
Koldioxid.

Dagvatten
En gemensam term för regn-, smält och dräneringsvatten.
Ekosystem. En del av naturen som omfattar alla levande organismer som lever i den specifika delen, samspelet mellan dem och deras samspel med den "icke-levande" delen. Ett ekosystems storlek beror helt på vad man väljer att undersöka. Härigenom kan man se hela jordklotet som ett ekosystem likaväl som man kan se en sjö eller ett träd som ett ekosystem.

Emission
Spridning av ämne eller energi till omgivningen, utsläpp av till exempel en förorening.

Energiutvinning
När ett materials energiinnehåll tas tillvara vid till exempel förbränning.
Energiåtervinning: Nyttiggörande av energi som annars skulle lämnat en process utan att tillvaratas.

Farligt avfall
Ämne, material, råvara, kemikalie eller annan överbliven produkt, som enligt lagens mening innehåller sådant ämne eller kemikalie som är skadlig för hälsan eller miljön. Som farligt avfall räknas även föremål, redskap, utrustning eller annat material som innehåller eller har blivit förorenat av sådant ämne eller kemikalie som är skadligt för hälsan eller miljön.

Glykol
Glykol sprutas på flygplanen vintertid för att förhindra isbildning. Ca 80% av all använd glykol samlas upp. Glykolspill orsakar syrebrist i vatten.

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling omfattar ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. Begreppet myntades ursprungligen i Bruntlandrapporten 1987.  En utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov.

ISO 14000
Internationella Standardiseringsorganisationens standard för miljöledning och -revision. Sammanfattande benämning på internationella standarder inom miljöområdet som administreras av International Organization for Standardization.
De allmänna ledningsprinciper som ligger till grund för ISO 14000 är samma som i kvalitetsstandarden ISO 9000. Utkast till miljöstandarder föreligger på flera områden, och under 1996 fastställdes de första av dessa – ISO 14001 och 14004, som utgör grunden för ett internationellt accepterat miljöledningssystem. Ett godkänt miljöledningsystem är ett villkor för EMAS- registrering av anläggningar.

Klimatpåverkan
Globalt beräknas flyget svara för cirka 2-3 procent av människans samlade bidrag till växthuseffekten. År 2050 kan siffran ha ökat till fem procent som en följd av den ökande flygtrafiken. En tredjedel härrör från utsläppen av koldioxid, medan återstoden orsakas av utsläpp av vattenånga och partiklar samt kväveoxider på hög höjd.

Koldioxid, CO2
Koldioxid bildas vid fullständig förbränning genom kemisk reaktion mellan bränslets kol (C) och luftens syre (O2). Koldioxid bidrar till växthuseffekten som orsakar en höjning av jordens medeltemperatur.

Kolmonoxid, CO
Kolmonoxid bildas vid ofullständig förbränning i miljöer med dålig syretillförsel då bränslets kol (C) binder en syreatom (O). CO är skadligt för människans hälsa.

Kolväte, HC
Flygbränsle består till största del av kolväten (HC). Vid låga motorpådrag är förbränningen ofullständig vilket ger en ökad mängd restprodukter i form av oförbrända kolväten. Vid förbränningen bildas även olika typer av kolväten, till exempel metan (CH4).

Kretsloppsanpassning
En successiv anpassning av material, system eller varor så att naturens kretslopp inte äventyras.

Kväveoxider, NOX
Kväveoxider bildas vid all förbränning när luftens kväve (N) reagerar med syreatomer  (O). Kväveoxider bidrar till försurning samt övergödning i mark och vatten.

Livscykelanalys, LCA
En analys där man ser på en produkts miljöpåverkan alltifrån första producentled till och med skrotnings- och avfallsled, "Vaggan till graven".

Mark och vatten
Behovet av kemikalier för avisning och halkbekämpning beror på vädret och kan variera mycket mellan olika år.Det mesta av den glykol som används för att avisa flygplanen samlas upp och tas omhand i kommunala reningsverk.För halkbekämpning på landningsbanorna ersätts urea där det är möjligt av acetat eller formiatmedel. Acetater och formiater står för cirka 80 till 90 procent av förbrukningen. Det innebär att utsläppen av kväve från urea kan minskas.

Markintrång
Flygets påverkan på natur- och kulturmiljö är begränsad eftersom transporterna sker i luften.

Materialåtervinning
Återvinning genom utnyttjande av materialkvalitet; kan ske genorn omvandling helt eller delvis till råvara (returråvara) för vidarebearbetning till liknande eller andra varor än ursprungsmaterialet - till exempel returpapper, returmetall, krossglas för glasproduktion eller som vägbyggnadsmaterial. Materialet bearbetas så att det kan användas på nytt.

Miljö
Omgivning där organisationen verkar. Omfattar luft, vatten, mark, naturresurser, flora, fauna, människa samt samspelet mellan dessa.

Miljöaspekt
Delar av en organisations aktiviteter/verksamhet, produkter eller tjänster som kan påverka miljön. Delas upp i direkta och indirekta miljöaspekter. Aspekter kan uppstå vid både normal drift och onormala förhållanden.

Miljöledningssystem - MLS
Miljöledningssystem är ett verktyg som säkerställer att miljöarbetet genomförs systematiskt, arbetar mot ständiga förbättringar och ger ledningen kontroll på miljöarbetets utveckling. LFVs miljöledningssystem följer den internationella miljöstandarden ISO 4001. Miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner utarbetas på alla nivåer inom LFV.

Miljömål
Miljömål är krav som är kvantifierade där så är möjligt och handlingsplanen redogör för vad som ska göras för att målen målen ska uppnås. Baseras på miljöpolicy, koncerngemensamma mål och de betydande miljöaspekterna.

Miljömärkt
Produkt som anses skonsam mot miljön och där man ansökt och fått något av de miljömärken som finns på marknaden. Exempel på miljömärken är "Bra miljöval", "Svanen" och "KRAV".

Miljöprestanda
Mätbara resultat från miljöledningssystemet.

Miljöpåverkan
Varje förändring i miljön, antingen negativ eller positiv, som helt eller delvis är ett resultat av organisationens aktiviteter, produkter eller tjänster. Exempel: förorening av mark, bidrag till växthuseffekt etc. Med direkt miljöpåverkan menas de som uppkommer genom LFVs egen verksamhet. Med indirekt menas den miljöpåverkan som uppkommer genom andra företags, till exempel flygbolagens påverkan vid flygplatser.

Miljörisk
Risken för att någon aktivitet vid nödläge eller olycka leder till en miljöpåverkan. Miljörisken (riskindex) beskrivs som sannolikhet multiplicerat med konsekvens.

Naturens kretslopp
Naturens ekosystem; drivet av solenergi, omvandlar och för runt en rad ämnen i ständiga kretslopp.

Oorganiskt material
Material som härstammar från icke levande material. Hit hör till exempel sand, mineraljord etc.

Organiskt material
Kommer till största delen från rester av döda växter och/eller djur. Exempel på organiskt material är torv och olja.

PCB
Ett numera förbjudet miljögift som består av klorerade kolväten. PCB finns dock kvar i bland annat gamla isoleringsmaterial. PCB anrikas, lagras upp, i fettvävnaden hos framförallt vattenlevande djur hos vilka PCB bl a kan ge skador på fortplantningsförmågan.

Tungmetaller
Metaller som har en större täthet än 5g/cm3. Bland tungmetallerna hittar man många av de miljöfarliga metallerna bland annat kvicksilver, bly och kadmium men även viktiga metaller som järn och zink.

Urea
Urea avvänds för halkbekämpning på landningsbanor. På många flygplatser har urea ersatts av nya acetatbaserade medel. Kväve från urea bidrar till övergödning.

Utsläpp
Spridning av avfall och andra restprodukter till luft eller vatten. Här: spridning av ämne, avfall etc. till luft, vatten eller mark.

Växthuseffekten
Vissa gaser i atmosfären, till exempel koldioxid, dikväveoxid (lustgas), metan och ozon, absorberar en stor del av värmestrålningen från jorden och sänder tillbaka den mot markytan. Det finns i dag inga helt säkra beräkningar på hur mycket jordens temperatur kommer att förändras på grund av utsläppens påverkan på denna s k växthuseffekt. Man tror dock att det finns risk för en större temperaturförändring de närmaste 100 åren än totalt efter den senaste istiden för 10 000 år sedan.
En ökad temperatur medför ökad avdunstning och nederbörd – men inte lika över hela jorden. Torra områden blir torrare, medan lågt belägna länder kan få problem med översvämningar. Det finns också risk att polarisarna smälter, med stigande havsytenivåer som följd. Årsmedeltemperaturen i Antarktis, som har den största ismassan, ligger dock flera tiotals grader under fryspunkten, så det finns marginaler.
Ett allvarligare problem skulle vara den utvidgning av havsvattnets volym som sker vid en temperaturökning. Vid 1,5– 4,5 graders temperaturökning antas utvidgningen kunna orsaka en höjning av havsytan med 20– 140 cm. Det råder i dag stor vetenskaplig osäkerhet om omfång och tidsomfattning av dessa förmodade effekter, som är föremål för stora forskningsinsatser.

Växthusgaser
Hit hör bland annat koldioxid, freoner och metan.