Miljö

LFVs miljöarbete

LFV bedriver ett aktivt miljöarbete, både direkt i den egna verksamheten och indirekt genom att skapa bra förutsättningar för kunderna att minska sin miljöpåverkan. Att arbeta för en minskad energiförbrukning, minskade koldioxidutsläpp och en ökad användning av förnybara energikällor är idag en nödvändighet, både ur ekonomisk synvinkel och för att vara en attraktiv samarbetspartner, leverantör och arbetsgivare.

För att bedriva ett strukturerat och systematiskt miljöarbete har LFV ett ledningssystem, där miljöfrågorna konkretiseras och tydliggörs för hela organisationen. LFV har valt att certifiera sitt ledningssystem mot ISO 14001 för att på så sätt få en oberoende granskning av vårt systematiska miljöarbete. Ledningssystemet omfattar affärsverket LFV, från koncernledning till verksamheten ute i enheterna.

LFVs klimatkompensation
När de åtgärder som genomförts för att minimera LFVs utsläpp från den egna verksamheten inte räcker för att uppnå klimatneutralitet köper LFV in certifikat från projekt som syftar till utsläppsreduktioner i utvecklingsländerna. Projekten bidrar även till social och ekonomisk utveckling. Certifikat motsvarande samma mängd utsläpp som LFVs verksamheter genererar köps in.