Miljö

Flyget & miljön - frågor och svar

Det cirkulerar många uppgifter - både sanna och oriktiga - om flygets miljöpåverkan. Nedan har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna.

Hur stor är flygets andel av världens utsläpp av koldioxid?
FN:s internationella klimatpanel (IPCC) anger att flygtrafiken idag svarar för omkring 2 procent av de globala utsläppen av koldioxid. Tillsammans med utsläppen av kväveoxider, vattenånga och effekter från kondensstrimmor, beräknas flyget svara för 3 procent av människans totala påverkan på klimatet. Flyget står för 4-5 procent av Sveriges totala utsläpp av koldioxid. Transportsektorn svarar i sin tur för en dryg tredjedel av Sveriges totala utsläpp av koldioxid.

Vilka föroreningar, och hur mycket, släpper flygplanen ut?
Flygmotorer släpper ut samma typer av föroreningar som vid förbränning av annat fossilt bränsle, koldioxid, kväveoxider, kolväten, partiklar, kolmonoxid och svaveldioxid. Flyget släpper ut koldioxid i direkt relation till bränsleförbrukningen. På hög höjd bidrar flyget dessutom till klimatpåverkan genom utsläpp av kväveoxider, vattenånga och kondensstrimmor. Den samlade effekten brukar uppskattas till två gånger effekten av koldioxid, men osäkerheten om denna klimatpåverkan är dock stor.

Hur har flygplanen utvecklats historiskt för att minska miljöpåverkan?
Jämfört med flygplan från 1960-talet är dagens flygplan 70 procent bränsleeffektivare per personkilometer.

Vad sker när det gäller alternativa bränslen?
En utveckling pågår av bland annat flygbränsle framställt från biomassa och vätgas. Redan om några år kan det vara möjligt att använda syntetiskt bränsle producerat från naturgas eller biogas blandat med flygfotogen. Det tar längre tid innan rena biobränslen kan introduceras i reguljär flygtrafik.

Vad är det som luktar i flygbränsle?
Det som luktar i flygfotogen är svavelföreningar (merkaptaner) som i mycket små koncentrationer har en genomträngande, intensiv och obehaglig lukt. Lukt kan uppstå vid hantering av flygfotogen och i avgaser genom ofullständig förbränning. Merkaptaner tillhör samma grupp av ämnen som ställer till luktproblem i samband med pappersmassatillverkning (sulfatprocessen). Vetenskapliga undersökningar visar att merkaptaner inte är giftiga i dessa låga luktstörande koncentrationer.

Vad är flygbuller?
Flygbuller är det oönskade ljud som uppstår framförallt när plan startar och landar. Vid start är motorpådraget högt men eftersom planet oftast stiger brant är det en relativt begränsad geografisk yta som utsätts för buller. Vid inflygning är motorpådraget betydligt lägre, men den geografiska ytan som berörs är större då planet ligger i en glidbana in mot landningsbanan, vilket är nödvändigt med hänsyn till flygsäkerheten.

Hur arbetar LFV för att minska buller?
LFV arbetar för att minska antalet personer som exponeras för flygbuller genom att LFV, i största möjliga mån, leda planen till flygvägar som ligger vid sidan om tätorter. Gröna inflygningar, som genomförs på bland annat Stockholm-Arlanda, minskar också bullret då planen glidflyger under en stor del av inflygningen.

Vad gör LFV för att minska utsläpp?
LFV försöker ständigt hitta nya vägar för att minska flygutsläppen. Vi har fokus på flygplanens rörelser, arbetsmetoder och tekniska system. Vi arbetar även med våra interna utsläpp genom att exempelvis använda interaktiva mötesformer samt att minimera vår interna resursförbrukning på alla plan i vardagen.