Internationellt

"Ett samordnat europeiskt luftrum ger stora ekonomiska vinster och bidrar till att minska flygets miljöpåverkan."

SESAR

Det är trångt i det europeiska luftrummet. Och trängre kommer det att bli om dagens prognos, som förutspår en fördubbling av trafiken de närmaste 20 åren, slår in.

Den teknik som används i dag för flygtrafikledning är i princip densamma som för 50 år sedan. Om inget radikalt görs kommer flygtrafikledningen inte att kunna hantera trafikökningen med förseningar och längre flygtider som en oundviklig konsekvens.  

SESAR är det EU-program som ska utveckla tekniska och operativa förutsättningar för det gemensamma europeiska luftrummet (SESAR – Single European Sky ATM Research) för att möta den förväntade trafikökningen.
LFV arbetar aktivt i SESAR genom konsortiet NORACON som består av flygtrafikledningarna i åtta länder samt det svenska flygplatsbolaget Swedavia.

De övergripande målen för SESAR till år 2020 är:

 • Att tredubbla kapaciteten i luftrummet.
 • Bibehållen eller förbättrad flygsäkerhet oberoende av trafikökningen.
 • Minskning av miljöpåverkan med tio procent per flygning.
 • Halvering av kostnaderna för flygtrafikledning.

Beslutet om en reformering av det europeiska luftrummet togs av EU 2004. SESAR består i huvudsak av tre faser:

 • 2004-2008 definitionsfasen. Mål och utvecklingsplaner togs fram.
 • 2008-2013 utvecklingsfasen. Framtagande av tekniska lösningar.
 • 2014-2020 införandefasen. Ny teknik tas in i produktion.

Finansiärer av SESAR är EU, flygindustrin och Eurocontrol, som finns i Bryssel och arbetar för en harmonisering och integration av det europeiska flyget. Projektbudgeten är 2,1 miljarder euro.

Utvecklingsprojekt - några exempel

 • Fjärrstyrda torn
  Med fjärrstyrda torn kan man utöva flygledning på distans. Det gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt säkerställa flygtrafikledning även till avlägsna områden med få människor.
  Läs mer om fjärrstyrda torn.
 • VINGA
  Med satellitbaserad navigering förkortas flygvägarna. Effekten blir mindre utsläpp och buller. Tekniken har testats och utvärderats vid Göteborg Landvetter Airport för att så småningom bli en etablerad rutin för inflygningar.
  Läs mer om VINGA.
 • Green Connection
  Den 11 maj 2012 visade LFV tillsammans med partners upp resultatet av miljöprojektet Green Connection på Arlanda. Syftet med Green Connection var minimera flygets miljöpåverkan från gate till gate på sträckan Göteborg-Stockholm. De nya procedurer och inflygningsvägar som LFV tog fram visade sig kunna spara mellan 100 och 165 kilo i minskade koldioxidutsläpp per flygning.
  Läs mer om Green Connection.
 • Raka flygvägar
  Sedan november 2011 är flygvägarna i det svensk-danska luftrummet rakare än tidigare. Kortare flygvägar innebär lägre utsläpp.
  Läs mer om raka flygvägar.
 • Gröna inflygningar
  LFV arbetar med att erbjuda så kallade Gröna inflygningar till de flygplatser där LFV bedriver flygtrafikledning.
  Läs mer om gröna inflygningar.
 • Ökad kapacitet med i4D
  i-4D är ett nytt sätt att samarbeta mellan flygplanet och marken och bygger på datakommunikation. Resultatet är ökad kapacitet och minskad miljöpåverkan.
  Läs mer om i4D.