Internationellt

LFV och resten av världen

För att leva upp till våra affärsmål om att vara en säker, miljöeffektiv och prisvärd leverantör inom flygtrafiktjänst måste vi samarbeta över gränserna på ett annat sätt än tidigare. Flyget står inför stora utmaningar när trafiken förväntas fördubblas under de närmaste tio åren.

Single European Sky - det gemensamma europeiska luftrummet
Bakom den utveckling som präglar hela flygsektorn finns en strävan mot ett gemensamt europeiskt luftrum.  Single European Sky är ett initiativ från EU som bygger på att utforma luftrummet på ett betydligt mer effektivt sätt än att styras av nationsgränser som tidigare varit den rådande principen.

Ett viktigt led i denna utveckling är att inrätta funktionella luftrumsblock (FAB – Functional Airspace Block) för att maximera funktionalitet och effektivitet. Det kommer att vara en nödvändighet med tanke på den ökning av flygtrafik som förväntas. Redan i dag finns ett samarbete kring luftrumsblocket DK/SE FAB som omfattar svenskt och danskt luftrum. Det dansk-svenska bolaget NUAC sköter flygtrafikledningen En Route i det svenska och danska luftrummet.

Det europeiska luftrummet är redan i dag ett av de mest trafikerade i världen, och det nuvarande systemet för flygtrafikledning behöver rustas för att klara den beräknade trafikökningen.

EU och det Gemensamma luftrummet
EU utfärdar förordningar och direktiv (lagar) inom luftfartsområdet. För flygtrafiktjänst är lagstiftning om det Gemensamma europeiska luftrummet särskilt intressant. Lagstiftningen på detta område började utvecklas under 2004 och omfattar idag över 25 olika förordningar, direktiv och meddelanden från EU-kommissionen. Under 2009 genomfördes, mot bakgrund av vunna erfarenheter, en översyn av de fyra grundläggande förordningarna för att ytterligare utveckla lagstiftningen (kallas ibland för SES II). 

Målen för SES II är att

  • förbättra den nuvarande flygtrafiksäkerheten
  • bidra till en hållbar utveckling av flygtransportsystemet
  • förbättra systemen för flygtrafiktjänst för att uppfylla framtidens krav på säkerhet, miljö och effektivitet