Flygsäkerhet

Människan som en del av helheten

Inom LFV ser vi flygtrafiktjänsten och dess system som en helhet som omfattar utrustning för flygtrafiktjänst, människorna som utför arbetet och hanterar utrustningen, samt de procedurer som används för att leverera tjänsten. Ett begrepp som ofta används i dessa sammanhang är MTO, Människa, Teknik och Organisation. Vi betraktar därmed människan som en del av ett komplext system, och en avgörande del för att vårt system ska fungera optimalt och leverera flygsäkerhet enligt de höga krav och målsättningar LFV har satt upp. I och med detta genomsyras allt vårt flygsäkerhetsarbete av hänsyn till den mänskliga faktorn. Genom Human Performance (”människornas prestanda”) bidrar all vår personal till hela systemets prestanda.

Detta synsätt innebär också att vi i samband med utredningar av incidenter bedömer hela systemets funktion, snarare än att värdera enskilda operatörers prestationer. Här ligger istället fokus på att identifiera faktorer och omständigheter som påverkande faktorer i systemet samt att analysera hur dessa förutsättningar påverkar våra operatörer i det dagliga arbetet. Vårt mål är att ge våra operatörer bästa tänkbara förutsättningar att utföra ett så bra arbete som möjligt, och därmed nå en så hög flygsäkerhet som möjligt.