Flygsäkerhet

Luftfartsskydd

LFVs arbetssätt för luftfartsskydd och säkerhet
LFV Luftfartsskydd och Säkerhetsskydd är samlingsnamn för de säkerhetsåtgärder som tillsammans skyddar LFV personal, anläggningar och vår tjänst mot olagliga, antagonistiska handlingar.

LFV Skyddsledningssystem (Sec MS) beskriver det systematiska arbetssätt som förhindrar att vår verksamhet eller vårt varumärke skadas. Våra säkerhetsrutiner hjälper oss att reagera snabbt så vi tillsammans säkerställer vår verksamhet både i det korta och långa perspektivet.

LFV skyddsledningssystem lever upp till de krav som ställs på vår verksamhet utifrån nationella och internationella lagar, regler och föreskrifter, men också våra egna interna säkerhetskrav. Till stöd för våra medarbetare finns bland annat en handbok som beskriver LFV säkerhetsarbete och den ska fungera som ett bra stöd i det vardagliga säkerhetsarbetet.

LFV arbetar metodiskt med riskhantering för att på ett effektivt och långsiktigt sätt kunna identifiera de risker som finns. Genom vårt arbetssätt kan vi eliminera grundorsakerna och vidta kostnadseffektiva och skadeförebyggande åtgärder.

Organisation och säkerhetskultur
Många års metodiskt arbete inom flygsäkerhetsområdet har skapat en säkerhetskultur och ett arbetssätt som är ett naturligt inslag i vår vardag även när det gäller luftfartsskydd. Alla medarbetare inom LFV har ett ansvar för att verksamheten ska kunna bedrivas på bästa sätt för att vi ska nå målet om högsta möjliga säkerhet.

I LFV säkerhetskultur ingår också att lära av andra och följa utvecklingen för att kunna införa nya arbetssätt och ny teknik, liksom att sprida LFVs kunnande inom området. Vi samarbetar med våra intressenter för att hitta bästa möjliga metoder och rutiner tillsammans med dem.

Övervakning och proaktivt arbetssätt
LFV gör revisioner och uppföljningar för att upprätthålla och övervaka en hög säkerhetsnivå samt för att identifiera och åtgärda eventuella risker. Om vi upptäcker brister eller avvikelser åtgärdar vi dem.