Flygsäkerhet

Luftfartsskydd

LFVs arbetssätt för luftfartsskydd och säkerhet
Med hjälp av vårt skyddsledningssystem förhindrar vi att vår verksamhet eller vårt varumärke skadas. Vårt systematiska arbetssätt och våra rutiner gör att vi kan reagera snabbt för att säkra vår verksamhet i både det korta och långa perspektivet. Vårt skyddsledningssystem lever upp till de krav som ställs på vår verksamhet utifrån nationella och internationella lagar, regler och föreskrifter, men även våra egna ambitioner. Till stöd för våra medarbetare finns bland annat en handbok kring dessa frågor som ger ett bra stöd i vardagen.

Vi arbetar också metodiskt med riskhantering för att på ett effektivt och långsiktigt sätt kunna identifiera de risker som finns. På det sättet kan vi eliminera grundorsakerna och vidta kostnadseffektiva och skadeförebyggande åtgärder.

Organisation och säkerhetskultur
Många års metodiskt arbete inom flygsäkerhetsområdet har skapat en säkerhetskultur och ett arbetssätt som är ett naturligt inslag i vår vardag även när det gäller luftfartsskydd. Alla medarbetare inom LFV har ett ansvar för att verksamheten ska kunna bedrivas på bästa sätt för att vi ska nå målet om högsta möjliga säkerhet.

I säkerhetskulturen ingår även att lära av andra och följa utvecklingen för att kunna införa nya arbetssätt och ny teknik, men även att sprida LFVs kunnande inom området. Vi samarbetar med våra intressenter för att hitta bästa möjliga metoder och rutiner tillsammans med dem.

Övervakning och proaktivt arbetssätt
LFV gör revisioner och uppföljningar regelbundet för att upprätthålla och övervaka en hög säkerhetsnivå samt för att identifiera och åtgärda eventuella risker. Om vi upptäcker brister eller avvikelser åtgärdar vi dem.