Flygsäkerhet

LFVs arbetssätt för flygsäkerhet

Vi åtar oss att kontinuerligt sträva mot förbättrad flygsäkerhetsprestanda och för att minimera vårt bidrag till risken för olycka och incident så långt som är praktiskt möjligt. I detta ingår att vi ständigt ska säkerställa att uppnåendet av en tillfredsställande flygsäkerhet ges högsta prioritet.”

Flygsäkerhet är ”frånvaron av oacceptabel risk”. Vi är medvetna om att det alltid finns risker i samhället och i komplexa och säkerhetskritiska system. Flygsäkerhetsarbetet är därför inriktat på att systematiskt identifiera dessa risker samt att minimera dem så långt det är praktiskt möjligt och till en acceptabel nivå. Vi strävar också efter att lära även av det som fungerar väl och av goda exempel, för att nå en hög säkerhet.

Till stöd för vårt arbete har vi ett ledningssystem för flygsäkerhet som är integrerat i hela verksamheten. Systemet följer naturligtvis lagar och förordningar men driver även Best Practice i branschen. Våra system utvecklas hela tiden för att leva upp till de krav och möjligheter som utvecklingen inbjuder till. Metoderna för flygsäkerhetsarbetet utvecklas ständigt.

LFVs ledningssystem grundar sig på fyra hörnstenar. Läs om dessa på länken här bredvid.