Flygsäkerhet

LFVs arbetssätt för flygsäkerhet

Vår Flygsäkerhetspolicy lyder:
”Vi prioriterar alltid flygsäkerheten högst. Det innebär att flygsäkerheten ständigt ska ligga på högsta möjliga nivå så att vårt bidrag till en eventuell flygolycka minimeras så långt det är praktiskt möjligt, samtidigt som den kontinuerligt förbättras så att en ökning i flygtrafiken inte leder till fler incidenter.”

Flygsäkerhet är ”frånvaron av oacceptabel risk”. Vi är medvetna om att det alltid finns risker i samhället och i komplexa och säkerhetskritiska system. Flygsäkerhetsarbetet är därför inriktat på att systematiskt identifiera dessa risker samt att minimera dem så långt det är praktiskt möjligt och till en acceptabel nivå.

Till stöd för vårt arbete har vi ett ledningssystem för flygsäkerhet som är integrerat i hela verksamheten. Systemet följer naturligtvis lagar och förordningar men driver även Best Practice i branschen. Våra system utvecklas hela tiden för att leva upp till de krav och möjligheter som utvecklingen inbjuder till. Metoderna för flygsäkerhetsarbetet utvecklas ständigt.

LFVs ledningssystem grundar sig på fyra hörnstenar. Läs om dessa på länken här bredvid.