Flygsäkerhet

Flygsäkerhet

LFV leder flygtrafiken i svenskt luftrum så att den fungerar på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt. Våra flygledare ser till att flygplanen inte kolliderar med varandra eller något annat hinder i luften eller på marken. Flygsäkerheten har högsta prioritet i LFVs arbete och styrs av vår flygsäkerhetspolicy som ständigt utvecklas. Vi arbetar systematiskt för att identifiera och utesluta alla tänkbara risker för olyckor och vårt mål är att säkerställa att flygsäkerheten kontinuerligt förbättras så att en ökning i flygtrafiken inte leder till fler incidenter.

Läs mer

Luftfartsskydd

Luftfartsskydd är det arbete vi gör för att förhindra eller försvåra olagliga handlingar som riktas mot vår verksamhet eller personal. Aktiva, professionella och ansvarstagande medarbetare i samspel med god teknik gör att vi står väl rustade mot sådana hot och angrepp. Vi arbetar systematiskt för att säkerställa högsta möjliga luftfartsskydd.

Läs mer