Samarbetsprojekt

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

Utskrift från lfv.se

Samarbetsprojekt

Cockpit.

NUAC
Hösten 2009 undertecknades ett avtal mellan LFV och danska Naviair om att etablera ett gemensamt bolag för att driva de tre kontrollcentralerna i Köpenhamn, Malmö och Stockholm. NUAC blev Nordens största utförare av flygtrafiktjänster när det dansk-svenska bolaget startade den operativa driften den 1 juli 2012. Integrationen av flera länders luftrum och flygtrafiktjänster är en del i EU:s strävan att öka kapaciteten i det europeiska luftrummet och minska kostnaderna för flygtrafiktjänst.

COOPANS
COOPANS (COOPeration between ANS-providers), är ett samarbete mellan leverantörer av flygtrafiktjänst som har samma typ av utrustning samt systemleverantören Thales. Samarbetet inleddes 2006. LFV, Naviair (Danmark) IAA,(Irland), Austrocontrol (Österrike), Croatia Control ltd (Kroatien) och leverantören Thales är medlemmar. Syftet är att tillsammans utveckla nästa generation av flygtrafikledningssystem samt en teknisk plattform med möjlighet till nationella anpassningar.

SESAR
SESAR är det EU-projekt som ska utveckla tekniska och operativa förutsättningar för det gemensamma europeiska luftrummet (SES – Single European Sky). LFV är en aktiv part genom konsortiet NORACON.

NORACON
NORACON är en samarbetsorganisation av flygtrafiktjänstleverantörer genom vilken LFV verkar för att nå målen i SESAR. I NORACON ingår även Swedavia, Avinor (Norge), EANS (Estland), Finavia (Finland), IAA (Irland), Isavia (Island), Naviair (Danmark) och Austrocontrol (Österrike). LFV står för de största insatserna i NORACON. Genom att vara med i NORACON finns en god grund för att leva upp till visionen om att vara en ledande leverantör av flygtrafiktjänst i Europa.

NEFAB
NEFAB (North European Functional Airspace Block) är ett FAB-initiativ som omfattar länderna Norge, Finland, Estland och Lettland. Sverige tillsammans med Danmark deltog tidigare i utvecklingsarbetet för att kunna etablera ett NEFAB som även omfattade svensk och danskt luftrum. Sverige och Danmark lämnade samarbetet i februari 2011 då det visade sig att skillnaderna i mogenhetsgrad och ambitionsnivå var alltför stor mellan det redan etablerade DK/SE FAB och det planerade NEFAB.

BOREALIS
Borealis är en allians bestående av nio europeiska leverantörer av flygtrafikledningstjänst. Alliansen består av Danmark, Estland, Finland, Island, Irland, Lettland, Norge, Sverige och Storbritannien. Borealis syftar till att samarbeta för att skapa nytta för sina egna organisationer och för sina kunder. Tillsammans kan länderna uppdatera tjänster enligt nya lagar och standarder, istället för att det görs på nio oilka sätt i nio olika organisationer.

A6
A6 är en allians som består av leverantörer av flygtrafikledningstjänst i tolv europeiska länder: Spanien, Storbritannien, Tyskland, Italien, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Norge, Österrike, Irland och Frankrike. Alliansens syfte är att driva utvecklingen av det europeiska flyget inom ramen för SESAR-programmet genom gemensamma aktiviteter. I mars 2012 undertecknade A6 och USA:s flygmyndighet FAA ett epokgörande avtal om samarbete över Atlanten. A6-alliansens medlemmar svarar för omkring 70 procent av den samlade flygtrafikvolymen i Europa och för 72 procent av investeringarna i ATM-system (Air Traffic Management).