Hållbarhetsarbete

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

Hållbarhetsarbete

Arlandatornet med påskliljor framför

LFV bedriver ett aktivt miljöarbete, både i den egna verksamheten och genom att skapa bra förutsättningar för kunderna att minska sin miljöpåverkan. Att arbeta för en minskad energiförbrukning och minskade koldioxidutsläpp samt en ökad användning av förnybara energikällor är idag en nödvändighet, både ur samhällelig och ekonomisk synvinkel och för att vara en attraktiv samarbetspartner, leverantör och arbetsgivare.

LFV har tre områden med miljöpåverkan:

  • utsläpp som ett resultat av utövande av operativ flygtrafik­tjänst.
  • utsläpp från resor som görs i tjänsten.
  • utsläpp från energiförbrukning.

LFV arbetar med att utveckla luftrum, procedurer och sys­temstöd för att skapa bättre förutsättningar för minskade utsläpp från flyget i Sverige. LFVs mål är att bidra med förändringar som årligen minskar utsläpp till luft med 1 000 ton koldioxid

Här följer några exempel på miljöfrämjande projekt under det senaste två åren:

Raka flygvägar

2013 fick LFV tillstånd av Transportstyrelsen att införa Free Route Airspace. Det innebär att ett flygplan med rätt utrustning inte längre är beroende av navigeringshjälpmedel på marken utan kan med GPS-teknik flyga kortaste vägen i svenskt luftrum.

Eco Driving i luften

LFV utbildar sina flygledare i fuel management, en slags eco driving i luften. Det innebär att flygledarna har kunskap om kopplingen mellan utövande av flygtrafiktjänst och förutsättningarna för minskad bränsleförbrukning.

150
flygledare utbildades i "grön flygledning" under 2015

6 %
beräknas flygtrafikledningens påverkan på flygets totala utsläpp att vara

Miljöprövningar

LFV har under många år bistått flygplatser som expertstöd i deras miljöprövningar. Arbetet har bland annat inneburit att i samarbete med flygplatser finna lösningar för flygtrafiken som kan skapa för­utsättningar för minskade utsläpp till luft utan att öka antalet boende som exponeras för bullernivåer över riktvärden. 

Flyget och miljön

Det finns många frågeställningar kring flyget och miljön. Hur många procent av utsläppen står flyget för? Vad gör flygbranschen för att minska utsläppen? Hur arbetar LFV med miljöfrågor? Vi har samlat de vanligaste frågorna kring flyget och miljön.

Flyget och miljön