Vilken flygtrafik kan LFV lämna ut uppgifter om?

LFV lämnar bara ut uppgifter om tidtabellslagd kommersiell luftfart. Privatflyg, statsflyg med mera omfattas av samfärdselsekretessen i Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400, 29 kapitlet. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som rör transporter och andra former av kommunikation.