Vem ansvarar för bullerstörningar?

LFV arbetar för att minska antalet personer som exponeras för flygbuller genom att LFV, i största möjliga mån, leder planen till flygvägar som ligger vid sidan om tätorter. Gröna inflygningar, som genomförs på bland annat Stockholm-Arlanda, minskar också bullret då planen glidflyger under en stor del av inflygningen. Om du störs vänd dig till flygplatsen för att framföra dina synpunkter. Det är flygplatserna som äger miljötillståndet. De har ofta en rutin för att hantera dessa ärenden och kan också lotsa dig vidare om du vill.