Miljö

LFVs miljöarbete

LFV arbetar aktivt, professionellt och ansvarstagande för att bedriva en verksamhet med så låg påverkan på miljön som möjligt. Bland annat genom att minimera de utsläppskällor vi själva kan påverka men även genom andra miljösatsningar. Exempelvis tillsammans med flygbolagen för att fortsätta utveckla ett mer effektivt luftrum med rakare och kortare över- och inflygningar samt för att minska bränsleförbrukningen genom gröna flygningar.

LFVs integrerade Kvalitets- och miljöpolicy
LFV strävan är att minimera vår negativa miljöpåverkan. Vår policy anger det förhållningssätt som vi tillämpar i vårt dagliga miljöarbete. Läs den här bredvid.

Med aktiva, professionella och ansvarstagande medarbetare och fokusering på säkerheten skall vi leverera flygtrafiktjänster med rätt kvalitet och miljöhänsyn, så att vi uppfyller våra kunders förväntningar, skapar lönsamhet och hållbar utveckling.

Rätt kvalitet och miljöhänsyn inom våra olika perspektiv innebär:

  • Vi identifierar, aktivt styr och följer upp arbetet mot uppställda mål så att kvalitetstänkande, miljöhänsyn och förebyggande av förorening förblir en naturlig del av det dagliga arbetet och vägs in i alla beslut.
  • Det är för oss en självklarhet att följa gällande miljölagstiftning samt övriga tillämpliga nationella och internationella regler och krav.  

Miljöledningssystem
LFVs miljöstrategi bygger på att arbeta för ständiga förbättringar på miljöområdet genom att integrera miljöfrågorna i all verksamhet. Vi arbetar med ett integrerat ledningssystem för kvalitet och miljö och är certifierade enligt standarderna ISO 9001 och 14001. Ledningssystemen är webbaserade och innehåller gemensamma rutiner med möjlighet till lokala rutiner vid varje enhet.

Klimatneutralitet
LFV blev som första svenska storföretag klimatneutralt år 2006. En klimatneutral aktör bedriver sin verksamhet utan att bidra till globala klimatförändringar. LFV arbetar systematiskt med att beräkna sina utsläpp samt att successivt genomföra åtgärder för att minimera utsläppen som härrör från den egna verksamheten. Kvarstående utsläpp kompenseras genom internationella klimatprojekt, där motsvarande mängd koldioxid minskas. På så sätt kommer vår verksamhet att bedrivas utan negativ påverkan på klimatet.

Föreningen Svenskt Flygs tio punkter för miljövänligt flyg
Föreningen Svenskt Flygs tio punkter för ett mer klimatanpassat flyg har tagits fram utifrån den rapport med slutsatser och rekommendationer som Flygets Miljökommitté överlämnat till Föreningen Svenskt Flyg. Rapporten i sin helhet finns att läsa här bredvid.